Regulamin

REGULAMIN DZIENNEGO PUNKTU OPIEKI NAD DZIEĆMI KLUB MALUSZKA „MYSZKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi „Myszka” jest placówką prywatną.

2. Siedziba Punktu mieści się w Szczecinie przy ul. Szafera 188e.

3. Punkt prowadzi opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 17:00. W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie prowadzi działalności.

4. Dodatkowa opieka nad dzieckiem obejmuje godziny wychodzące poza ustalone ramy czasowe poszczególnych karnetów, wówczas Rodzic/Opiekun obowiązany jest uiścić opłatę 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Kadra dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.

6. Rodzice/Opiekunowie, którzy chcą korzystać z usług Punktu podpisują umowę z właścicielem Punktu. Podpisanie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Punktu.

7. Zapisy do Punktu trwają przez cały rok, okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy.

8. Punkt nie ponosi odpowiedzialności:

a. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w punkcie,

b. za rzeczy osobiste przyniesione do punktu, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe.

9. Zabrania się przynoszenia do Punktu:

a. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,

b. zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

II. PODSTAWOWE ZADANIA PUNKTU

1. Opieka nad dziećmi w czasie pracy ich rodziców/opiekunów.

2. Organizacja zabawy i kontaktu z rówieśnikami.

3. Nadzorowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

III. NASZE CELE

1. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.

2. Zapewnienie właściwego procesu wychowawczego.

3. Stworzenie dobrych relacji między:

– dziećmi,

– dziećmi i personelem punktu,

– personelem punktu a rodzicami,

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DZIENNY PUNKT OPIEKI NAD DZIEĆMI „MYSZKA”

1. Opieka kadry dbającej o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę dzieci.

2. Zapewnienie posiłków dostarczanych przez firmę cateringową lub Rodziców/Opiekunów (sposób żywienia dziecka ustalony jest indywidualnie z Rodzicami/Opiekunami dziecka)

3. Zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach punktu

4. W ramach wpisowego gwarantujemy:

– materiały plastyczne m.in.: plastelina, kredki, bloki, papier kolorowy,

– pomoce dydaktyczne i edukacyjne m.in. zabawki, książki.

V. OFERTA PROGRAMOWA

1. Program zabaw i zajęć w Dziennym Punkcie Opieki nad Dziećmi „Myszka jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka .

2. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.

3. Nauka po przez zabawę, która ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego indywidualnymi predyspozycjami:

– zajęcia ruchowe

– wyciszające

– manualne

– interaktywne

– zabawa z muzyką itp.

4. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów dziecka i przygotowanie do życia w grupie.

VI ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Dziennym Punkcie Opieki nad Dziećmi „Myszka” jest złożenie wypełnionej karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy cywilnoprawnej, wpłacenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego.

2. Rodzice są zobowiązani do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w Punkcie do dnia 5-ego każdego miesiąca.

3. Wpisowe należy uiścić najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Należne opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy lub w siedzibie placówki.

5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek przyprowadzać do Punktu dziecko zdrowe.
DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.

6. Okres adaptacyjny odbywa się na ściśle określonych zasadach i jest dopasowywany do planu dnia placówki.

7. Rodzic/Opiekun został poinformowany o tym, iż w Punkcie nie podajemy dzieciom lekarstw.

8. W przypadku gdy dziecko zachoruje podczas pobytu w Punkcie, personel placówki niezwłocznie informuje o powyższym fakcie Rodziców/Opiekunów dziecka.

Rodzic/Opiekun po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka zobowiązany jest do jego odebrania z placówki w ciągu 90 minut licząc od momentu uzyskania informacji.

W przypadku nie odebrania dziecka w wyznaczonym czasie, personel placówki wzywa lekarza. Rodzic/Opiekun ponosi koszty wizyty lekarskiej.

9. Dzieci mogą być odbierane z placówki tylko przez Rodziców/Opiekunów lub przez osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione.

10. Rodzice/Opiekunowie dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym.

Współpraca Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „Myszka” z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy Punktu.

11. Na czas pobytu w placówce Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w:

– butelkę do karmienia- jeśli dziecko jest karmione butelką

– obuwie na zmianę zapinane

– odzież na zmianę

– środki higieny osobistej to jest pampersy, chusteczki pielęgnacyjne wilgotne, kremy pielęgnacyjne

– smoczek – jeżeli dziecko korzysta ze smoczka

Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na :

-umieszczanie zdjęć dzieci fotografowanych podczas pobytu w Punkcie w galerii, kronice, stronie internetowej punktu

– w przypadku dzieci, które nie załatwiają potrzeb fizjologicznych na sedes/nocnik, zmianę pieluszki dziecka i niezbędną w tym zakresie pielęgnację to jest mycie, kremowanie.

– okazywanie przez personel czułości poprzez przytulanie, głaskanie, tulenie do snu

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Dziennego Punktu Opieki nad Dziećmi „Myszka” został zatwierdzony przez personel oraz rodziców.

2. Regulamin może być modyfikowany.

3. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane na stronie WWW.